خدمات گروه صنعتی آذران

خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی گروه صنعتی آذران شامل موارد زیر می باشد که بصورت تخصصی در آزمایشگاهی مجهز انجام میگردد.

  • آزمون های هیدروستاتیک
  • آزمون های مقاومت در برابر رطوبت
  • آزمون های نشتی سنجی
  • آزمون نشت بندی زاویه ای
  • آزمون دوام در پنتان و روغن
  • آزمون های مقاومت در برابر تغییرات دما
  • آزمون تعیین دبی جریان
  • آزمون های مقاومت مکانیکی
  • بررسی های ابعادی